Stäng
#EU4Citizens sv

Att stärka det demokratiska deltagandet, ge medborgarna makt och främja inkluderandet av medborgarna i EU

Demokratier är beroende av medborgarnas medverkan. EU-medborgare är i allt högre grad medvetna om vilka rättigheter EU-medborgarskapet ger dem, och de använder dem. Till exempel använder de sig i allt högre grad av sina rättigheter att rösta.

>80%

av EU:s medborgare känner till sina rättigheter som EU-medborgare.

av EU:s medborgare känner till sina rättigheter som EU-medborgare.
+5 p.

högre deltagande i 2019 års val till EU-parlamentet sedan 2004. Valdeltagandet i 2019 års val till Europaparlamentet var det högsta på 25 år, tack vare ungdomar och förstagångsväljare och högre deltagande av kvinnor.

högre deltagande i 2019 års val till EU-parlamentet sedan 2004. Valdeltagandet i 2019 års val till Europaparlamentet var det högsta på 25 år, tack vare ungdomar och förstagångsväljare och högre deltagande av kvinnor.

Men EU-medborgarna anser att mer borde göras för att informera dem om deras rättigheter som EU-medborgare, via exempelvis informationskampanjer.


>60%

av EU-medborgarna anser inte att tillräckligt görs för att informera dem om deras rättigheter, enligt 2020 års offentliga samråd om EU-medborgarnas rättigheter.

För att stärka demokrati, medborgares delaktighet och integrering, kommer Europeiska kommissionen att vidta följande åtgärder:

Att underlätta utövandet av fri rörlighet och förenkla det dagliga livet

Den fria rörligheten, som gör det möjligt för alla EU-medborgare att bo, arbeta eller studera i vilken medlemsstat som helst, är den rätt som EU-medborgarna värdesätter mest.

13.3 milj.

det uppskattade antalet EU-medborgare som utövat denna rättighet och flyttat till en annan medlemsstat.

det uppskattade antalet EU-medborgare som utövat denna rättighet och flyttat till en annan medlemsstat.
20%

av de svarande i 2020 års offentliga samråd om EU-medborgarnas rättigheter har bott i en medlemsstat och arbetat i en annan.

av de svarande i 2020 års offentliga samråd om EU-medborgarnas rättigheter har bott i en medlemsstat och arbetat i en annan.
>80%

av EU-medborgarna ansåg att den fria rörligheten inom EU innebär övergripande fördelar för deras länders ekonomi.

av EU-medborgarna ansåg att den fria rörligheten inom EU innebär övergripande fördelar för deras länders ekonomi.
3.7 milij.

det uppskattade antal EU-medborgare som bor i Storbritannien. Brexit har fått betydande konsekvenser för dessa EU-medborgare.

det uppskattade antal EU-medborgare som bor i Storbritannien. Brexit har fått betydande konsekvenser för dessa EU-medborgare.

Att flytta utomlands kan dock fortfarande medföra ett antal rättsliga och administrativa utmaningar. Europeiska kommissionen stödjer medlemsstater och EU-medborgare att ta itu med dessa problem, genom att vidta följande åtgärder:

Vill du veta mer om fri rörlighet?

Att skydda och främja EU-medborgarskapet

EU-medborgarskapet och de rättigheter som är knutna till det är en symbol för vår gemensamma europeiska identitet och insikten om att vi alla tillhör ett samhälle som grundas på demokrati, rättsstatsprincipen, jämlikhet och grundläggande rättigheter.

Det är oerhört viktigt att främja och skydda EU-medborgarskapets värderingar och integritet – det innefattar att säkerställa att medborgarskapet inte undergrävs eller att rättigheter inskränks.

37%

av EU-medborgarna upplever att de är informerade om vad de kan göra när deras rättigheter som EU-medborgare inte respekteras.

av EU-medborgarna upplever att de är informerade om vad de kan göra när deras rättigheter som EU-medborgare inte respekteras.
+10 milij.

personer har de senaste tre decennierna deltagit i Erasmus+ (och i föregående program). Detta program spelar en viktig roll för att främja EU-medborgarskapet och gemensamma värderingar.

personer har de senaste tre decennierna deltagit i Erasmus+ (och i föregående program). Detta program spelar en viktig roll för att främja EU-medborgarskapet och gemensamma värderingar.

Europeiska kommissionen kommer att vidta följande åtgärder för att främja och stärka EU-medborgarskapet:

Att skydda EU-medborgare: i Europa och utomland, inbegripet vid kriser/nödsituationer

Covid-19-pandemin har påverkat européerna på olika sätt och belyst och förvärrat existerande ojämlikheter i vårt samhälle. Covid-19-pandemin har även belyst vikten av solidaritet mellan medlemsstater.

7 milij.

EU-medborgare reser till eller bor i länder där de saknar tillgång till det konsulära skydd deras hemländer ger dem.

EU-medborgare reser till eller bor i länder där de saknar tillgång till det konsulära skydd deras hemländer ger dem.
~90%

av de svarande på 2020 års offentliga samråd om EU-medborgarnas rättigheter angav att EU-delegationer borde spela en mer aktiv roll för att bistå EU-medborgare som inte är företrädda.

av de svarande på 2020 års offentliga samråd om EU-medborgarnas rättigheter angav att EU-delegationer borde spela en mer aktiv roll för att bistå EU-medborgare som inte är företrädda.
+600

tusen EU-medborgare som påverkats av reserestriktioner införda som en följd av covid-19-utbrottet fördes hem i en aldrig tidigare skådad samordnad insats från EU och dess medlemsstater.

tusen EU-medborgare som påverkats av reserestriktioner införda som en följd av covid-19-utbrottet fördes hem i en aldrig tidigare skådad samordnad insats från EU och dess medlemsstater.
70%

av de svarande på 2020 års offentliga samråd om EU-medborgarnas rättigheter kunde hitta den information om pandemin de behövde via nationella institutioner och EU-institutioner eller via media.

 av de svarande på 2020 års offentliga samråd om EU-medborgarnas rättigheter kunde hitta den information om pandemin de behövde via nationella institutioner och EU-institutioner eller via media.

Europeiska kommissionen kommer att vidta följande åtgärder: