Užverti
#EU4Citizens lt

Demokratinio dalyvavimo stiprinimas, piliečių įgalinimas ir įtraukimo į ES reikalus skatinimas

Demokratinės valstybės yra priklausomos nuo jų piliečių dalyvavimo procesuose. ES piliečiai vis daugiau žino, kokias teises jiems suteikia ES pilietybė, ir jomis naudojasi. Pavyzdžiui, jie vis labiau naudojasi savo rinkimų teisėmis.

>80%

ES piliečių žino savo ES pilietybės teises.

ES piliečių žino savo ES pilietybės teises.
+5 p.p.

aktyviau dalyvavo 2019 m. ES parlamento rinkimuose nuo 2004 m. Dalyvių skaičius 2019 m. rinkimuose į Europos Parlamentą pasiekė 25 metų aukštumas. Tam impulsą davė jaunimas ir pirmąkart balsuojantieji bei aktyvesnis moterų dalyvavimas.

aktyviau dalyvavo 2019 m. ES parlamento rinkimuose nuo 2004 m. Dalyvių skaičius 2019 m. rinkimuose į Europos Parlamentą pasiekė 25 metų aukštumas. Tam impulsą davė jaunimas ir pirmąkart balsuojantieji bei aktyvesnis moterų dalyvavimas.

Tačiau ES piliečiai mano, kad reikėtų įdėti daugiau pastangų siekiant informuoti juos apie ES piliečių teises, pvz., rengiant informuotumo didinimo kampanijas.


>60%

ES piliečių mano, kad jie nepakankamai informuojami apie ES piliečių teises, remiantis 2020 m. viešosiomis konsultacijomis dėl ES piliečių teisių.

Siekdama stiprinti demokratiją, piliečių įgalinimą ir integraciją, Europos Komisija imsis toliau nurodytų veiksmų::

Norite daugiau sužinoti apie demokratiją, įgalinimą ir įtrauktį?

Palankesnių laisvo judėjimo sąlygų sudarymas ir kasdienio gyvenimo supaprastinimas

ES piliečiai labiausiai vertina judėjimo laisvę, kuri leidžia bet kuriam ES piliečiui gyventi, dirbti ar studijuoti bet kurioje valstybėje narėje.

13.3 mln.

ES piliečių (apytikriai) pasinaudojo šia teise ir persikėlė į kitą valstybę narę.

ES piliečių (apytikriai) pasinaudojo šia teise ir persikėlė į kitą valstybę narę.
20%

respondentų, remiantis 2020 m. viešosiomis konsultacijomis dėl ES piliečių teisių, gyveno vienoje valstybėje narėje, o dirbo kitoje.

respondentų, remiantis 2020 m. viešosiomis konsultacijomis dėl ES piliečių teisių, gyveno vienoje valstybėje narėje, o dirbo kitoje.
>80%

ES piliečių manė, kad laisvas judėjimas ES teikia bendrą naudą jų šalies ekonomikai.

ES piliečių manė, kad laisvas judėjimas ES teikia bendrą naudą jų šalies ekonomikai.
3.7 mln.

ES piliečių (apytikriai) gyvena Jungtinėje Karalystėje. Šiems ES piliečiams „Brexit’as“ turėjo didelį poveikį.

ES piliečių (apytikriai) gyvena Jungtinėje Karalystėje. Šiems ES piliečiams „Brexit’as“ turėjo didelį poveikį.

Tačiau persikėlimas į užsienį vis dar gali sukelti nemažai teisinių ir administracinių iššūkių. Europos Komisija remia valstybes nares ir ES piliečius sprendžiant šiuos klausimus imdamasi tokių veiksmų:

Norite daugiau sužinoti apie laisvą judėjimą?

ES pilietybės apsauga ir skatinimas.

ES pilietybė ir su ja susijusios teisės yra mūsų bendros europietiškos tapatybės simbolis bei suvokimas, kad mes visi priklausome bendruomenei, paremtai demokratijos, teisinės valstybės principais ir pagarba pagrindinėms teisėms.

ES pilietybės vertybių ir vientisumo propagavimas bei apsauga – labai svarbūs veiksniai, užtikrinantys, kad nebūtų pažeistos ar apribotos pilietybės teisės.

37%

ES piliečių mano, kad yra informuoti apie tai, kokių veiksmų gali imtis, kai negerbiamos jų, kaip ES piliečių, teisės.

ES piliečių mano, kad yra informuoti apie tai, kokių veiksmų gali imtis, kai negerbiamos jų, kaip ES piliečių, teisės.
+10 mln.

žmonių per pastaruosius 3 dešimtmečius dalyvavo programoje „Erasmus+“ (ir jos pirmtakėse programose). Ši programa svarbi propaguojant ES pilietybę ir bendrąsias vertybes.

žmonių per pastaruosius 3 dešimtmečius dalyvavo programoje „Erasmus+“ (ir jos pirmtakėse programose). Ši programa svarbi propaguojant ES pilietybę ir bendrąsias vertybes.

Siekdama propaguoti ir ginti ES pilietybę, Europos Komisija imsis toliau nurodytų veiksmų:

Norite daugiau sužinoti apie ES pilietybės apsaugą?

ES piliečių apsauga Europoje ir užsienyje, taip pat krizės laikotarpiu ir (arba) esant ekstremaliajai situacijai

COVID-19 pandemija, nors ir skirtingai, paveikė visus europiečius. Pandemija taip pat išryškino ir pagilino esamą nelygybę mūsų visuomenėje. COVID-19 pandemija išryškino ir valstybių narių bei piliečių solidarumo vertę.

7 mln.

ES piliečių keliauja į šalis arba gyvena tose šalyse, kuriose jie neturi galimybės gauti savo buveinės šalyje teikiamos konsulinės apsaugos.

ES piliečių keliauja į šalis arba gyvena tose šalyse, kuriose jie neturi galimybės gauti savo buveinės šalyje teikiamos konsulinės apsaugos.
~90%

respondentų, remiantis 2020 m. viešosiomis konsultacijomis dėl ES piliečių teisių, nurodė, kad ES delegacijos turėtų imtis aktyvesnio vaidmens teikiant paramą neatstovaujamiems ES piliečiams.

respondentų, remiantis 2020 m. viešosiomis konsultacijomis dėl ES piliečių teisių, nurodė, kad ES delegacijos turėtų imtis aktyvesnio vaidmens teikiant paramą neatstovaujamiems ES piliečiams.
+600

tūkstančių Europos piliečių, kuriems buvo taikomi COVID-19 kelionių apribojimai, buvo sugrąžinti namo neturinčiomis precedento ES ir jos valstybių narių koordinavimo pastangomis.

tūkstančių Europos piliečių, kuriems buvo taikomi COVID-19 kelionių apribojimai, buvo sugrąžinti namo neturinčiomis precedento ES ir jos valstybių narių koordinavimo pastangomis.
70%

respondentų, remiantis 2020 m. viešosiomis konsultacijomis dėl ES piliečių teisių, galėtų rasti reikalingos informacijos apie pandemiją kreipdamiesi į nacionalines ir ES institucijas arba žiniasklaidoje.

respondentų, remiantis 2020 m. viešosiomis konsultacijomis dėl ES piliečių teisių, galėtų rasti reikalingos informacijos apie pandemiją kreipdamiesi į nacionalines ir ES institucijas arba žiniasklaidoje.

Europos Komisija imsis šių veiksmų:

Norite daugiau sužinoti apie ES piliečių apsaugą krizių metu?