Sulge
#EU4Citizens et

Demokraatliku osalemise tugevdamine, kodanike võimestamine ja kodanike kaasamise edendamine ELis

Demokraatlikud riigid olenevad sealsete kodanike osalusest. ELi kodanikud on järjest rohkem õigustest, mis ELi kodanikuks olemisega kaasnevad, teadlikud ja kasutavad neid. Näiteks oma valimisõigust kasutatakse aina rohkem.

>80%

ELi kodanikke teavad oma ELi kodakondsusest tulenevaid õigusi.

ELi kodanikke teavad oma ELi kodakondsusest tulenevaid õigusi.
+5 p.p.

2019. aasta parlamendivalimiste osalusmäär oli võrreldes 2004. aastaga kasvanud (5 PP). 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisaktiivsus oli 25 aasta kõrgeim, olles kannustatud noortest ja esmakordsetest valijatest ning naiste suuremast osalusmäärast.

2019. aasta parlamendivalimiste osalusmäär oli võrreldes 2004. aastaga kasvanud (5 PP). 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisaktiivsus oli 25 aasta kõrgeim, olles kannustatud noortest ja esmakordsetest valijatest ning naiste suuremast osalusmäärast.

Ent ELi kodanikud usuvad, et kodanikke tuleks nende õigustest veelgi rohkem teavitada, kasutades näiteks kampaaniaid, et teadlikkust suurendada.


>60%

2020. aasta ELi kodakondsuse avaliku arutelu järgi arvab (> 60%) ELi kodanikke, et nende õigustest teavitamiseks ei tehta piisavalt.

Demokraatia, kodanike mõjuvõimu ja kaasatuse tugevdamiseks astub Euroopa Komisjon järgmiseid samme.

Vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamine ja igapäevaelu lihtsustamine.

Vaba liikumise õigus, mis võimaldab igal ELi kodanikul elada, töötada või õppida mis tahes liikmesriigis, on ELi kodanike seas kõrgelt hinnatud.

13.3M

Ligikaudu (13,3 miljonit) Euroopa Liidu kodanikku on seda õigust kasutanud ja teise liikmesriiki kolinud.

Ligikaudu (13,3 miljonit) Euroopa Liidu kodanikku on seda õigust kasutanud ja teise liikmesriiki kolinud.
20%

neist, kes võtsid osa 2020. aasta avalikust arutelust ELi kodakondsuse üle, on elanud mingil ajal ühes ja teinud tööd teises liikmesriigis.

neist, kes võtsid osa 2020. aasta avalikust arutelust  ELi kodakondsuse üle, on elanud mingil ajal ühes ja teinud tööd teises liikmesriigis.
>80%

ELi kodanikke arvas, et vaba liikumine Euroopa Liidus toetab nende riigi majandust.

ELi kodanikke arvas, et vaba liikumine Euroopa Liidus toetab nende riigi majandust.
3.7M

Ühendkuningriigis elab ligikaudu (3,7 miljonit) ELi kodanikku. Brexit on neid kodanikke märgatavalt mõjutanud.

Ühendkuningriigis elab ligikaudu (3,7 miljonit) ELi kodanikku. Brexit on neid kodanikke märgatavalt mõjutanud.

Ent välismaale kolimisega võib kaasneda palju õiguslikke ja administratiivseid katsumusi. Euroopa Komisjon toetab liikmesriike ja Euroopa Liidu kodanikke nende katsumuste lahendamises, astudes järgmiseid samme:

ELi kodakondsuse kaitsmine ja edendamine

ELi kodakondsus ja sellest tulenevad õigused on meie ühise Euroopa jagatud identiteedi sümbolid. Need aitavad meil mõista, et me kõik kuulume ühte kogukonda, mis põhineb demokraatlikel väärtustel, seadustel ja inimeste põhiõigustel.

ELi kodakondsuse väärtuste ja terviklikkuse kaitsmine on ülimalt oluline. Peame tagama, et miski ei kahjustaks ELi kodakondsust ega sellest tulenevaid õiguseid.

37%

ELi kodanikke teavad, mida teha, kui nende ELi kodanikuõiguseid ei austata.

ELi kodanikke teavad, mida teha, kui nende ELi kodanikuõiguseid ei austata.
+10M

Viimase 30 aasta jooksul on üle (10 miljoni) inimese osalenud Erasmus+ ja teistes sellele eelnevates programmides.

Viimase 30 aasta jooksul on üle (10 miljoni) inimese osalenud Erasmus+ ja teistes sellele eelnevates programmides.

Euroopa Komisjon võtab ELi kodakondsuse edendamiseks ja kaitsmiseks järgmised meetmed.

ELi kodanike kaitsmine Euroopas ja välismaal, sh kriisi/hädaolukorra ajal

COVID-19 pandeemia on eurooplasi erinevalt mõjutanud ja suurendanud ühiskonnas levivat ebavõrdsust. COVID-19 pandeemia on näidanud ka, kui väärtuslik on liikmesriikide ja kodanike vaheline solidaarsus.

7M

ELi kodanikku on reisinud riiki või elanud riigis, kus neil ei ole ligipääsu oma koduriigi konsulaarkaitsele.

ELi kodanikku on reisinud riiki või elanud riigis, kus neil ei ole ligipääsu oma koduriigi konsulaarkaitsele.
~90%

neist, kes osalesid 2020. aasta avalikul arutelul ELi kodakondsuse üle, märkisid, et ELi delegatsioonid peaksid võtma aktiivsema rolli, et aidata esindamata ELi kodanikke.

neist, kes osalesid 2020. aasta avalikul arutelul ELi kodakondsuse üle, märkisid, et ELi delegatsioonid peaksid võtma aktiivsema rolli, et aidata esindamata ELi kodanikke.
+600

EL ja selle liikmesriigid aitasid üheskoos koju rohkem kui (kuussada) tuhat Euroopa kodanikku, keda mõjutasid COVID-19 reisipiirangud.

EL ja selle liikmesriigid aitasid üheskoos koju rohkem kui (kuussada) tuhat Euroopa kodanikku, keda mõjutasid COVID-19 reisipiirangud.
70%

2020. aasta ELi kodakondsuse avaliku arutelu järgi sai 70% ELi kodanikke pandeemiaga seotud vajalikku teavet riiklike või ELi ametiasutuste või meedia kaudu.

2020. aasta ELi kodakondsuse avaliku arutelu järgi sai 70% ELi kodanikke pandeemiaga seotud vajalikku teavet riiklike või ELi ametiasutuste või meedia kaudu.

Euroopa Komisjon astub järgmised samme: